بانک سامان استان قزوین
11/11
پروژه اجرای دیتا سنتر بانک سامان استان قزوین
صندوق بازنشستگی کل کشور
11/11
پروژه صندوق بازنشستگی کل کشور
بیمارستان نیکان اقدسیه
30/06
اجرای پروژه بیمارستان نیکان اقدسیه
شرکت نادری
30/06
انجام پروژه شرکت نادری
نیروگاه شهید رجائی
30/06
پروزه دیتا سنتر نیروگاه شهید رجائی